logo
 
EBÜ arhiiv


 

23. novembril toimus EBÜ juhatuse ühiskoosolek Bioloogia ja Geograafiaõpetajate Liidu (BGL) eestseisuse esindajatega. Kohal olid Kersti Ojassalu ning Anne Kivinukk. Anti üksteisele ülevaade mõlema ühenduse tegevustest ning arutati info vahetamise ja koostöövõimaluste üle. Puudutati ka geograafiaõpetajate liidu asutamise teemat, kuid kohalolnud leidsid, et sellise liidu loomise initsiatiiv peab tulema seda liitu vedada soovivate inimeste poolt. BGL näeb endal eelkõige õpetajate harimisega seonduvat funktsiooni (koolituspäevad, projektid, õppematerjalide levitamine, Kägu), kuid see ühing pole loodud teatud grupi õpetajate esindamise ega jõulise õpetajate hääle edastamise eesmärgil.

28. oktoobril osales Andres Raa õpetajate Liidu esindajatekoja koosolekul, kus arutleti ainekavade valmimise ja aineliitude õppekavaarendusse kaasamise teemadel ning räägiti plaanidest organiseerida järgmisel aastal õpetajate Liidu 90. sünnipäevaga seonduv Eesti õpetajate Kongress.

16. augustil toimus EBÜ juhatuse koosolek, mille peamised teemad olid:
   Saima Kaarna andis ülevaate õpilaste ja õpetajate arvamustest bioloogiaolümpiaadi kohta. Koos Inge Vahteriga on kogutud hulga tähelepanekuid ja edastatud need olümpiaade korraldavatele komisjonidele. Samas leiti, et olümpiaadikorraldus on läinud paremaks ja pole põhjust midagi väga kriitilist esimest aastat üritust organiseerivate inimeste töös välja tuua. Õpilased jäid väga rahule ka rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi ettevalmistuslaagriga.
   Tago Sarapuu käsitles EBÜ veebilehtede uuendamist — muuhulgas on seal kirjas ka liikmemaksude võlgnevused.
   EBÜ talvepäevad korraldatakse 12.-14. jaanuaril Tartus.
   EBÜ aktiivi esimene kokkusaamine toimub 10.-11. novembril TÜ Loodusteadusliku hariduse lektoraadis.
   õpetajakutset omistavas komisjonis esindavad EBÜ Liia Varend ja Sirje Sisask.
   Otsustati korraldada kokkusaamine Eesti Bioloogia- ja Geograafiaõpetajate Liidu juhatusega, et vahetada kogemusi ning koordineerida kummagi ühenduse tööd. 

10. juulist saab tutvuda bioloogia ainekava uuendatud versiooniga (01.07.06). Oma arvamused saatke EBÜ listi (org.eby@lists.ut.ee).

21. juunil ilmus Päevalehes õppekavateemaline artikkel. Artikli koostamiseks andis EBÜ esindajana intervjuu Margus Pedaste (http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=324126).

8. juunil saadeti EV peaministrile, keskkonnaministrile, haridus- ja teadusministrile ja Riigikogu kultuurikomisjonile ettepanekud, milles EBÜ ja TÜ väljendasid rahulolematust 1.-3. klassi loodusõpetuse tundide puudumise ja 7.-9. kl. bioloogia kohustuslike nädalatundide arvu kohta. (Vastused peaministrilt ja Riigikogu kultuurikomisjonilt). 

29. mail toimus Vikerraadio Argipäeva saates arutelusaade ainekavade teemal. EBÜ-t esindas Tago Sarapuu (http://www.vikerraadio.ee/helid.php?main_id=606501&wma=0).

19. mail ilmus õpetajate Lehes Margus Pedaste õppekavateemaline artikkel (http://www.opleht.ee/Arhiiv/2006/19.05.06/peamearu/1.shtml).

19. mail toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses õppekavateemaline arutelu. Anti ülevaade õppekavaarendustöö hetkeseisust ja tulevikuplaanidest ning arutati aineraamatute teemal. EBÜ-t esindas Andres Raa.

19. mail valmis EBÜ blankett, kus on kasutatud konkursil äsja valitud sümboolikat.

12. mail toimus Tallinnas õppekavakonverents, mis võttis kokku ühiskondliku Leppe Sihtasutuse maakondlike arutelude tulemused.

10. mail küsitleti ETV saates Pealtnägija õppekava problemaatikat. EBÜt esindas Margus Pedaste. Mihkel Kärmas võttis pikkadest intervjuudest võtnud välja küll väikesed, kuid siiski olulised repliigid ning saade moodustab ühtse terviku. Kürmas uuris asja ka edasi ning tõi Avita kohalt välja mitmeid uusi huvitavaid fakte, mis viitasid korruptsioonikahtlusele.

2. mail lõppes hääletus, mille tulemusena sai EBÜ logoks kavand, millel kujutatud siili.

9. mail toimus Riigikogu kultuurikomisjoni istung loodusainete ainekavade uuendamise teemadel. EBÜ-t kutsuti esindama Margus Pedaste, kes peatus pikemalt kahel omavahel seotud probleemil: REKK-i töö korraldus ning sellest tingitud ebarahuldav sisu. Ta käsitles ka vajadust poliitilise kokkuleppe järele, mis ei tingiks kannapööret hariduspoliitikas iga valitsuse vahetuse järel ning meenutas vajadust üldhariduse arengukava järele. Kultuurikomisjon tegi üllatunult järelduse, et kahe peamise asjaga — õppeainete integreerimise ning osalt juba sellest tuleneva õpilaste koormuse vähendamisega õppekavade sisu muutmise kaudu — pole veel alustatudki. Kokkuvõttes jäi kõlama idee, et kultuurikomisjon ei ole samuti rahul õppekavaarendustööga. 

13. aprillil osales Anu Parts EBÜ esindajana Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse korraldatud õppekavateemalisel arutelul Tallinnas.

6. aprillil edastati Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele EBÜ ja bioloogiaõpetajate aktiivi ühisseisukoht REKK-i väljatöötatud bioloogia ainekava projekti suhtes.

31. märtsil edastati EV peaministrile, Riigikogu kultuurikomisjonile ning Riigikontrollile EBÜ pöördumine õppekavaarendusega seotud kitsaskohtade selgitamiseks. (Vastused peaministrilt, Riigikogu kultuurikomisjonilt  jagas tõstatatud probleeme ning kutsus EBÜ esindajad 9. mail ainekavade koostamisega kerkinud küsimusi arutama. Riigikontroll tõdes, et esitatud probleemide lahendamine pole nende pädevuses.

25. märtsil toimus Tallinnas õpetajate Liidu esindajatekoja koosolek. EBÜ esindajatest viibis kohal Margus Pedaste. Koos omavalitsusliitude esindajatega arutati õpetajate vabaühenduste staatusest Eesti demokraatlikus ühiskonnas ja koostöö ning partnerluse võimalustest.

31. märtsil toimus EBÜ juhatuse koosolek. Peamiselt oli arutlusel, kuidas on aastaplaani seni täidetud ning otsiti võimalusi selle edaspidiseks tulemuslikumaks rakendamiseks.

Märtsist juunini osaleb Karin Poola EBÜ esindajana Euroopa Liidu Phare programmi finantseerimisel toimuval keskkonnaühendustele suunatud tasuta koolitustel seadusandluse, koostöö ja rahastamise teemadel. Koolitusi korraldab Innopolis Konsultatsioonid AS koostöös Säästva Eesti Instituudiga.

27. veebruaril valmis EBÜ tegevusplaan 2006. aastaks. Selles toodi välja olulisemad tegevusvaldkonnad ning jaotati need juhatuse liikmete ja töörühmade vahel.

25. veebruaril ilmus õpetajate Lehes artikkel EBÜ auliikmetest (http://www.opleht.ee/Arhiiv/2006/25.02.06/aine/6.shtml) 22. veebruaril esitas Inimeseõpetuse ühingu pöördumise õppekavaarenduse teemal Haridus- ja Teadusministeeriumi, REKK-i ning Riigikogu Kultuurikomisjoni poole; EBÜ ühines pöördumisega.

20. veebruaril viidi EBÜ veebilehed üle Tartu Ülikooli serverisse.

14. jaanuaril edastas EBÜ Riiklikule Eksami ja Kvalifikatsioonikeskusele oma hinnangu viimase poolt koostatud riikliku õppekava projekti üldosa kohta. Esitati ka soov saada infot sellest, kuidas menetletakse ja arvestatakse laekunud parandusettepanekuid ja seisukohti. (Vastuseid ei ole saabunud)

14. jaanuaril toimus EBÜ üldkoosolek, kus valiti uus 7-liikmeline juhatus ja nimetati EBÜ 3 auliiget (L. Metsaorg, H. Trass ja H. Kallak). Üldkoosolekul võeti vastu EBÜ seisukoht REKKi põhikooli- ja gümnaasiumi õppekava üldosa tööversiooni kohta ning saadeti see REKKi vastavale töörühmale.
Pöördumine (vastuseid pole).

 

logo
logo


Meie toetajad:
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079