Konverentsile antud tagasiside


Konverentsi päevakava
Tagasiside küsimustik


Konverentsil osalenutel paluti vastata anonüümsele tagasiside küsimustikule. Vastamine oli täiesti vabatahtlik. Senine kokkuvõte on tehtud 09.02.2013, kui vastuseid oli kokku laekunud vaid 33% (nimekirjas oli 101 inimest). Siinkohal toome välja vaid huvipakkuvamad tulemused.


 


Talvepäevadel osalenutel palusime hinnanta toimunud konverentsi ning esitada ettepanekuid edaspidiseks.
Esimesena tuli anda üldhinnang lõppenud talvepäevadele. Valikus olid järgmised vastused:
1 - ebaõnnestunud
2 - pigem ebaõnnestunud
3 - oleks võinud parem olla
4 - nii ja naa
5 - pigem õnnestunud
6 - peaaegu õnnestunud
7 - täiesti õnnestunud


Skaala oli küll koostatud kõiki võimalusi ette nähes, tulemused aga on kujutatud järgneval graafikul. Vastuse keskmiseks skooriks kujunes 6,69 (2011. aastal 6,81) (maksimaalne 7,0).


Praktiliselt iga vastuse juurde sai lisada ka vabavastuselisi kommentaare. Kõnealusele küsimusele anti järgmisi kommentaare:
—  ajagraafik oli väga pingeline, aga üritused see-eest huvipakkuvad
—  Korralduslikult kõik sujus. Kellaaegadest peeti kinni. Esinejad olid hästi valitud
—  Kõik oli hästi planeeritud ja sujus hästi.
—  Kõik oli suurepärane, loengud olid väga sisukad.
—  Oleks võinud selle arvutipoisi rahule jätta.
—  Sai teadmisi, oskusi ja mõtteid erinevate valdkondadega tegelemiseks.
—  Verakšits alahindas kuulajaid, oleks oodanud rohkem praktikume inimese füsioloogiast.
—  Väga huvitavad loengud ja töötoad.Südamega tehtud üritus.
—  väga vajalik ettevõtmine erialaseks enesetäiendamiseks, vajaliku info liigutamiseks ja hankimiseks ning inspireerivateks vestlusteks kuluaarides
—  õpetajalt õpetajale, huvitavad ettekandedTeiseks paluti valida kolm kõige enam meeldinud etteastet: «Mulle pakkusid sellel konverentsil kõige enam huvi järgmised kolm etteastet». Valikus olid järgmised vastused:
Ülle Kikas: tervitussõnad
—  Alar Veraksitš: füsioloogia
—  Vahur Ööpik: toidulisandid
—  Maris Kivistik: keskkonnaameti uudised
—  Üllatuskülaline Juhani Pütsepp
—  Kersti Veskimets: elukeemia
—  Anne Laius: valikkursus
—  Jaanus Harro: psühhofarmakoloogia
—  Mari Järve: Geneetika õpipäev
—  Tõnis Kusmin: Silmaring
—  Merike Kilk: Loovtööde ideelaat
—  Urmas Lekk: Õppekava-uuring
—  Ivi Rammul: täiendõpe Comeniusega
—  Karin Poola: Palade LHK
—  (ei suuda otsustada)
—  Rando Kuustik: Loomade radadel — ettekannet ei toimunud, kuid valisid kolm!


Olgu rõhutatud, et Rando Kuustik ei saanud konverentsil osaleda ning tema ettekannet «Loomade radadel» ei toimunud, kuid selle valisid esimese kolme sekka 3 inimest! .

Joonisele on kantud etteastete populaarsuse koondkoefitsient, mille arvutamisel anti esimesena mainitule 3 punkti, teisena märgitule 2 ja kolmandana märgitule 1 punkt.

Lisaks kolme enim meeldinud etteaste järjestamisele oli võimalik oma valikut ka kommenteerida. Laekusid järgmised kommentaarid:
—  Huvitav ja vajalik
—  ka kolleegide ettekanded ja jagatud kogemused olid väga väärtuslikud
—  Ka kõik teised olid head
—  Ka teised etteasted olid head!
—  Oli midagi uue nurga alt.

Kolmandaks palusime loetleda kuni kolm etteastetest tõusnud praktilist kasu: «Ettekannetest kavatsen oma edasises töös tugineda/kasutada». Valik oli vaba.
Vastustes mainiti mitmeid töötubadest, ettekannetest ja sõnavõttudest saadud ideid, sealhulgas auliikme Erich Kuke sõnavõttu, YouTube'i klippe kui ka kodulehele pesitatud esitlusi. Need on joonisel märgitud «muu» kategooriasse. Enamasti oli aga võimalik teksti järgi identifitseerida, kelle etteastet konkreetselt silmas peeti. Joonisel on märgitud esinenute eesnimed.


Üksikud vastajad kasutasid ka kommenteerimise võimalust:
—  Aitäh kõigile esinejatele, kasu sain kõigilt midagi. Kasvõi seda, kuidas kindlasti ei või esineda (T. Kusmin).
—  kasutan paljudest paljut
—  Ning ka teistelt esinejatelt saadud erinevaid mõtteid.
—  paljutki saab kasutada otseselt, vajalik ka silmaringi laiendamiseks
—  Uued ideed ja teadmised tulevad alati kasuks.
Töötubadesse jaotuti ebaproportsionaalselt. Kõige enam vastukaja tuli Ana Valdmanni töötoa kohta, ehkki konteksti põhjal on võimalik aru saada, millist tegevust on kommenteeritud.


—  hea äratundmine ühistest vääraarusaamadest, saime nippe, kuidas nii mõndagi asja lihtsalt õpetada, kuidas kummutada väärarusaamu
—  Huvitav oli kuulda, et teistel on samad problaamid
—  huvitav võimalus hästi toimiva meeskonna puhul
—  Ikka on hea meenutada (kui pole mõnda aega teinud) ja targema käest midagi küsida.
—  Innustas ja proovin sama põhimõtet ka oma koolis
—  Jäi arusaamatuks kus need moodulõppe materjalid kättesaadavad on (piim hoida külmkapis, coca-cola, Lara on rase jt)
—  Kena oli taas saada paar praktilist nippi
—  kindlasti olid kõik vajalikud, aga moodulõppet olen juba praktiseerinud ja Vernieri koolituse läbinud, sestap otsustasin muude vajalike asjaajamiste kasuks töötubade ajal.
—  Loodan, et saan kasutada.
—  oli väga huvitav, plaanin osaleda sellel koolitusel
—  Pidin varem lahkuma, muidu oleksin osalenud töötoas väärarusaamade kohta
—  Tore kui koolis on koos palju entusiaste,ehk õnnestub ka midagi välja mõelda.
—  Uurimuslik õpe on kõigis valdkondades vajalik
—  Võimalus õppetegevuse mitmekesistamiseks. Miks materjalid ei ole kõikidele kättesaadavad?Viienda küsimusega uuriti, kas lõppenud ürituse tegevused toetasid osaleja meelest õpetaja professionaalset arengut. Vastusevariandid on näidatud joonisel.

Kommentaarides mainiti järgmist:
—  Haris, innustas, julgustas
—  Head loengud, kontaktid, o´info, kolleegidega kogemuste vahetus
—  Nii sisukaid koolitusi nagu EBÜ talvepäevad ei teagi et kuskil veel pakutaks.
—  Uued ideed peaks ikka kasuks tulema.


Keskmine hinnang (n=33) oli 6,24 (2011. aastal oli sama näitaja 6,44).
Veel küsisime, kas lõppenud üritus aitab luua jätkusuutlikku koostvõrgustikku. Needki vastusevariandid on näidatud joonisel.

Oma valikut kommenteerisid õpetajad järgmiselt:
—  Kohtumised oma ala spetsialistidega ja kolleegidega on igal juhul koostöövõrgustiku alus
—  Koostööst on alati kasu ja noorte entusiastide töö on juba ka hästi näha ja tore ,et jagatakse uusi ideid kõigile.
—  millist võrgustikku? kui oma ainealast — siis 100%


Keskmine hinnang (n=33) oli 6,12 (2011. aastal oli sama näitaja 6,09).
Uuriti ka õpetajate hinnangut konverentsi tehnilisele korraldusele. Vastusevariandid on näidatud joonisel.

Õpetajatel paluti välja tuua esinenud puudused. Kommentaare oli sel aastal äärmiselt vähe:
—  eks see laupäeva õhtune lõpetamine on natuke problemaatiline, kaugelt tulijatel kipub kiireks minema, et õhtuks koju
—  õhtusöök ei olnud eriti maitsev

 Keskmine hinnang (n=33) oli 6,06 (2011. aastal oli sama näitaja 6,34).Lõpuks toome osalejate tähelepanekud ja soovitused edasisteks tegevuseks:


—  Aitäh kõigile korraldajatele ja vaeva nägijatele!
—  Endiselt lähtuda ürituse korraldamisel kaasaegsetest suundadest bioloogias õpetajate silmaringi ja oskuste  parendamiseks.
—  et ikka jaksu oleks
—  Häid professionaalide loenguid ja ka praktilisis, lihtsaid, koolis teostatavaid töid( mitte ainult VERNIER, sest neid ei ole ju kõigis koolides ja ka mitte nii palju, et terve klass tegutseks nendega)
—  Jõudu eestvedajatele!
—  Jõudu ja jaksu korraldajatele
—  Jõudu ja jaksu!
—  Kindlasti peavad jätkuma sellised bioloogiaõpetajate kõrgetasemelised kokkusaamised
—  Kui nii hästi saab jätkata, siis on kõik väga hea.
—  Kõik sujus kenasti.
—  Loodan, et talvepäevade traditsioon jätkub.Hea on kolleegidega kokku saada, kuulata uusi ja huvitavaid lektoreid ja ka kolleegide kogemused kuluvad alati ära
—  On tore, et meil on nii teovõimeline organisatsioon, kellest on kutsetöös nii palju kasu! Jaksu projektide meisterdamiseks, ilma selleta ju ei saa. Aitäh korraldajatele!
—  Võiks rohkem kasutada ülokooli laborite jms võimalusi


Kõik kommentaarid on esitatud enamvähem muutmata kirjapildis ning tähestikulises järjekorras.
Küsitlus oli anonüümne. Täname kõiki vastajaid vaeva eest!

Leht alates 9.02.2013