Konverentsile antud tagasiside


Konverentsi päevakava
Tagasiside küsimustik


Konverentsil osalenutel paluti vastata tagasiside küsimustikule. Vastamine oli täiesti vabatahtlik ning vastuseid oodati 4. märtsini 2011. Kokku oli vastajaid vaid 31% (nimekirjas oli 103 inimest). Siinkohal toome välja vaid huvipakkuvamad tulemused.


 


Talvepäevadel osalenutel palusime hinnanta toimunud konverentsi ning esitada ettepanekuid edaspidiseks.
Esimesena tuli anda üldhinnang lõppenud talvepäevadele. Valikus olid järgmised vastused:
1 - ebaõnnestunud
2 - pigem ebaõnnestunud
3 - oleks võinud parem olla
4 - nii ja naa
5 - pigem õnnestunud
6 - peaaegu õnnestunud
7 - täiesti õnnestunud


Skaala oli küll koostatud kõiki võimalusi ette nähes, tulemused aga on kujutatud järgneval graafikul. Vastuse keskmiseks skooriks kujunes 6,81 (maksimaalne 7,0).


Praktiliselt iga vastuse juurde sai ka vabavastuselisi kommentaare lisada. Kõnealusele küsimusele anti järgmisi kommentaare:
—  Aega pisut nappis, töötoas ei jõudnud tööd lõpetada
—  Aitäh korraldajatele kahe sisuka ja meeldiva päeva eest!
—  Ajakohane ja asjalik läbiv teema. Laiendas silmaringi kaasaaja teaduste valguses.
—  Etteknaded olid huvitavad ja õhkkond väga meeldiv.
—  Huvitav programm, vaheldusrikas ja emotsionaalne üritus, hästi korraldatud.
—  Huvitavad teemad, meeldivad kohtumised, olin kohal algusest lõpuni!
—  Hästi organiseeritud - huvitavad ettekanded, palju materjale hangitud jagamiseks, hästi toidetud ja oli võimalus suhelda!
—  Innustav oli kohtuda loovate ja aktiivsete kolleegidega ning kuulata huvitavaid ettekandeid, areneda selle kaudu.
—  Juba väljakujunenud üritus, oodatud kokkusaamine vanas heas ülikoolis.
—  Kaks päeva on väga hea. On võimalik kõik asjad ära kuulata ja ei pea "minema hiilima"
—  kogu planeeritud tegevus oli hästi läbi mõeldud ja kõik sujus
—  Kõik oli ladus ja erinevate inimeste huvi arvestav.
—  Minu meelest bioloogiaõpetajale aasta sündmus. Polegi tähtis, millisel teemal koosviibimine toimub, alati on see lihtsalt suurepärane. Kõik lektorid olgu õppejõud või inimesed meie hulgast on olnud alati väga head. Nauding on neid kuulata. Kui meie õpetajad peame pidevalt motiveerima õpilasi, siis just EBÜ koosviibimised on need mis meid tõeliselt motiveerivad. Suurimad tänud korraldajatele ja jätkuvat jõudu korraldajatele.
—  Nii nagu alati, oli õhkkond väga sõbralik, töine ja kõik sujus suurepäraselt.
—  Palju toredaid esinejaid ja huvitavaid ettekandeid, ning alati on tore kolleegidega kohtuda
—  Positiivne suhtumine õpetajasse, õpetajakutse väärtustamine. Head ettekanded ja töötoad, uute ideede tekkimine, olemasolevatele ideedele kasutusvõimaluste leidmine.
—  See on kursus, kuhu õpetajad on oodatud. Tartusse on alati hea tulla.
—  selline kokkusaamine annab uut indu ja tekitab uusi mõtteid igapäevaseks koolitööks, saab aimu, mida ja kuidas teistes koolides tehakse
—  sobiv pikkus, hea sisu
—  Suurepärased ettekanded ja meeldivad kohtumised.
—  Väga asjalikud ettekanded ja toredad kohtumised kolleegidega, sõpradega
—  Väga head teemad ja esinejad (olenemata mõne mehe kuuldavusest)
—  Väga meeldiv üritus
—  Väga on vaja kokku saada armsate kolleegidega. See värskendab ja kosutabTeisekas paluti valida kolm kõige enam meeldinud etteastet: «Mulle pakkusid sellel konverentsil kõige enam huvi järgmised kolm etteastet». Valikus olid järgmised vastused (tähed ja numbrid vastusvariantide ees tähistavad vastavaid latte diagrammil):
H - Peeter Hõrak: Käitumisökoloogia rakendusi inimesele
Z - Mihkel Zilmer: Elu globaalsel infoprügimäel
V - Mart Viikmaa: Mis on epigeneetika?
L - Üllatuskülalise esinemine M. Härma Gümnaasiumis
1 - Arutelu loodusainete õpetajate koostöövõrgustike arengust
F - Auliikme (F. Jüssi) ettekanne
B - Teadusbussi esitlus «Inimene ja bioloogia tema ümber»
R - Keskkonnaameti õppekava toetavad programmid (Reet Kristian)
K - Õpilaste teadustööde konkurssidest (Kaili Kaseorg, Margit Sokk)
0 - Kutsekooli ootusest põhikooli bioloogiaõpetajale (Marlen Tärgla)
I - Kooli ainekomisjonide koostööst (Inge Vahter)
E - Kas vanaduse geen on olemas? (Filmi tutvustus)
D - Lõimimine loodusainetes (Edith Maasik)
T - Loodusainete praktika 10.-11. klassis (Tiina Sirelpuu)
S - KIK-i projektid - valu ja võlu (Saima Kaarna)
U - Loodusvara ja inimvara (Urmas Lekk)


Olgu rõhutatud, et tegevused «0» ja «1» otseselt ei toimunud,
vastavad materjalid on kodulehel.

Joonisele on kantud etteastete populaarsuse koondkoefitsient, mille arvutamisel anti esimesena mainitule 3 punkti, teisena märgitule 2 ja kolmandana märgitule 1 punkt.
Töötubadesse jaotuti ebaproportsionaalselt. Kõige enam vastukaja tuli Mati Martini töötoa kohta, ehkki konteksti põhjal on võimalik aru saada, millist tegevust on kommenteeritud:


— Hea meel on tõdeda, et sellist töötuba oli siiski tarvis. Osalejad olid väga toredad ja aktiivsed, palju anti positiivset tagasisidet, mis tegi rõõmu. Aitäh Illarile, kes töölehed ka kodulehele üles riputas!
— Hea. Vajalikud meeldetuletused ja uutki infot. Oleks võinud olla praktiliste töödena.
— Huvitav süsteemne lähenemine inimesega seotud selgrootutest. Hea taust nn vanast olukorrast ja uued tendentsid, millega tuleb arvestada
— Juba jõudsin kiita! Kahju ainult, et aega jäi napiks. Oleks tahtnud veel ühtteist küsida
— Kahjuks jäi oodatud tulemus saavutamata, sest aega oli vähe ja rühm suur ning õpetaja ei suutnud kõiki piisavalt juhendada-abistatda, eriti neid, kes polnud varem teinud sellist uurimist. oleks võinud olla üks töö, mille kõik oma aparaatidega läbi teevad samm-sammult, et tõesti selgeks saaks ja oskaks ka ise juhendada
— koolitus pole üle Eesti jõudnud, puudus igasugune ettekujutus
— Liiga vähe oli aega, selle teemaga tuleks veel ja veel tegelda ja seda just selle inimese juhendamisel, kes ise aktiivselt Verniere kasutab, nmagu näiteks Lauri Mällo.
— meeldis
— meeldis väga.
— Pesin pärast korralikult käsi
— Pildistasin kahes töötoas
— Rühm oli liiga suur ja aega oli vähe. Seetõttu mulle kui asjada üldse mitte kursis olevale inimesele jäi väheks
— Sain infot parasiitidest, mida saan kasutada ka õppetöös.
— Suurepärased ideed õppetunni elavdamiseks. Seetõttu, et kogemusi vahetada ongi EBÜ raames toimuv asendamatu, kõigele ise ei tule ja teised arvavad sinu ideedest samuti.
— Tore oli saada läbiproovitud töölehti. Sealt on hea ise edasi mõtelda ja tegutseda. Andis kindlust töötamiseks.
— Tänud Tiigrihüppele, et koolil õnnestus saada Pasco seadmed. Töötuba oli heaks abiks. Vajaks veelgi praktilisi koolitusi nii Vernieri kui ka Pasco seadmetega.
— Uurisin kõiki. Mati Martinil polnud traditsiooniline töötuba, vaid sektsiooniloeng
— väga asjalik, akadeemiline, konkreetne, vajalik
— Väga huvitav, lihtne, kenasti rakendatav
— Väga põhjalik. Väga vajalik 8.klassi tundideks
— Väga sisukas. Kavatsen kindlasti neid teadmisi õpilastele edasi anda. Oluline rõhutada isikliku hügieeni tähtsust.
— Väga vajalik ja aktuaalne. Töörühma töö oli väga hästi ette valmistatud. Kahjuks tuli ilmsiks sama probleem, mis koolis - üks õpetaja ja palju õpilasi. Seekord õpilase rollis olnud õpetajad tahtsid väga palju küsida ja selgitusi saada — kahjuks üks juhendaja seda teha ei jõudnud.Viienda küsimusega uuriti, kas lõppenud ürituse tegevused toetasid osaleja meelest õpetaja professionaalset arengut. Vastusevariandid on näidatud joonisel.

Kommentaarides mainiti järgmist:
— Alati on vaja oma teadmiseid värskendada, uut juurde saada
— andis häid mõtteid ja samuti teada, mida peaks ise veel uurima
— Bioloogiaõpetajate talvekonverentsid ja suvekoolid on kaks õpeaasta oodatumat sündmust!
— head ettekanded, kolleegide kogemustest õppimine
— Huvitavad ettekanded + kohtumine ja mõttevahetused heade kolleegidega. Nüüd jätkub energuat kevadeni selleks, et taas missioonitundest tööd teha!
— Kohtumised, kogemuste vahetamine, asjadele teise nurga alt vaatamine, kolleegide töökuse nägemine jne, jne - see kõik toetab õpetaja professionaalset arengut. Kindlasti uhkus meie oma ühingust!!
— Kõik loengud ja rühmatööd olid õpetajate igapäevatööd toetavad. Sai palju teavet ja ideid ja kindlasti energiat, et igapäeva rutiinile vastu pidada.
— Ma arvan, et just tänu nii laiale esinejatevalikule.
— Oli mitmeid kohti, mis sundisid enda tegevust analüüsima.
— Olid vajalikud nii vahelduse mõttes kui ka enesetäienduse tõttu.
— Oluline on kõigepealt tõesti see omavaheline suhtlemine, sest seoses uue õppekavale üleminekuga on kõigil pisut ebakindel tunne. Meie juhtivate ainespetsialistide kiituseks ütlen, et suur võit on see, et meil on kursuste arv gümnaasiumis sama, mis eelmise õppekavaga
— Palju erinevaid kasulikke killukesi kahe päeva jooksul
— Polnud ju ühtegi ebavajalikku väidet
— Praktilise töö osas juba andmekandjate tööpõhimõttega(-tega) tutvumine on üks suur üldine hariv valdkond ja sinna juurde siis, milliseid sensoreid ja kuidas kasutada. Just
— Tunne on jälle selline, et tahaks kohe alustada millegi põnevaga. Nii on see olnud igal aastal.


Keskmine hinnang (n=32) oli 6,44.Veel küsiti, kas lõppenud üritus aitab luua jätkusuutlikku koostvõrgustikku. Needki vastusevariandid on näidatud joonisel.

Oma valikut kommenteerisid õpetajad järgmiselt:
— Hõlmatud olid erinevad töögrupid, firmad jt esindajad, kes õpetajate paremale tööle kaasa aitavad.
— Jätkusuutlik on ta juba praegu
— Jätkuvalt väga hea on keskkonnaameti inimeste koostöö õpetajatega
— Kasutan saadud värskeid ideid Aitäh - aku sai laetud ja tahe on olemas.
— KIKile projektid, keskkonnahariduskeskustest on valida mitmekesiseid programme. Igal pool toredad ja entusiastlikud inimesed, kes annavad nõu ja valmis abistama
— Koostöö teiste maakondade õpetajatega, teadlastega, kesskkonaharidust anvate ametitega
— Mulle meeldis see Asta mõte eesti keele õpetajatega koostööst. Tihtipeale on teistel aineõpetajatel häid ideid ja soovitusi, mida meie bioloogidena saame kasutada või arvesse võtta. Loodusharidusliku poole pealt pakuksin välja koostööd ka mõne turismitaluga või põneva üksiktegijaga. Olen lugenud Metstötsi raamatut aga kes on Margit Tõhk, ei tea.
— parima vahend jätkusuutliku võrgustiku loomiseks on isiklik kontakt meeldivas ja asjalikus õhkkonnas
— Sai suhelda, mõtteid vahetada... aga sageli võrgustiku süsteemne töö jääb siiski väiksemale hulgale tublidele vedada... Aga au ja kiitus neile, et seda jaksavad. Igapäevatöö on üsna pingeline ja selle kõrvalt veel võrgustikku punuda - suur töö (kõik pole selleks valmis).
— seob ja liidab meie ametiliidu liikmeid:)
— Silmast silma kohtumine sama tööd tegevate kolleegidega on regulaarselt vajalik.
— Tekkisid ka uued kontaktid ja võimalused.
— Uued tutvused, koostöö, uued ideed
— üritusele tullakse kohale esmajärjekorras kohtuma kallite kolleegidega, vahetama uudiseid, uudseid ja põnevaid õpipraktikaid jms


Keskmine hinnang (n=32) oli 6,09.Uuriti ka õpetajate hinnangut konverentsi tehnilisele korraldusele. Vastusevariandid on näidatud joonisel.

Õpetajatel paluti välja tuua esinenud puudused, kuid oma hinnanguid kommenteerisid nad järgmiselt:
— Aitäh endisele juhatusele.
— ei märganud tõrkeid, kõik sujus ja oli hästi läbi mõeldud
— Eriti hea oli ähmiolukord läpakate pärast
— Ilmselt oli asi osade esinenud inimeste kehvemas diktsioonis ja selle ruumi halvas akustikas (osadel, tagapool istujatel jäi sõnum kuulmata)
— Isegi kui toit pikale koridorile välja pannakse, võiks söömiseks avada mingi klassi, kus ka istuda
— kiire, nagu alati ja igal pool
— Mina istusin auditooriumis suhteliselt ees aga tundus, et tagumistes ridades tekkisid siiski tõsised raskused esinejate kuulamisel. Võibolla oleks suur ringauditoorium koos oma helitehnikaga olnud parem valik?
— Minu praktilise töö rühmas oli vaja rohkem juhendajaid. Üks lihtsalt ei jõudnud. Osa inimesi nägi esimest korda selliseid vahendeid ja võimalusi. Ise olin käinud varem end harimas.
— Praktilise töö aeg oli lühike ja rahvast palju.
— probleemid võõras arvutis filmide ja esitluste käivitamisega
— tuletõrjujad jäid hoiatamata
— Töötubasid võinuks olla ehk 1 veel (kokku 4), niisuguse rahvahulga kohta. Ja kõik praktiliste töödena.
— Viimaste ridade kuuldavus oli halb (eriti M.Zilmeri ja M.Viikmaa loengutes)


Keskmine hinnang (n=32) oli 6,34.Lõpuks toome osalejate tähelepanekud ja soovitused edasisteks tegevuseks:


— Jaksu ja jõudu! Hea, et juhatus vahetus, nii jaotub koormus rohkemate inimeste peale ja teki tüdimust ega enese ammendumist.
— Julgelt kaasata korraldusse tavaliikmeid. Juhatus ei pea ennast korraldamisega ära katkestama.
— Jõudu jätkamiseks — juhatus teeb vajalikku ja head tööd!
— Jõudu uuele eestseisusele, ootan uusi talvepäevi ja suvepäevi ikka ka
— jõudu-jaksu uuele juhatusele
— Jätkata loomulikult, formaati ei pea muutma, aga aega praktilisteks tegevusteks peab rohkem olema.
— Jätkata samas vaimus
— Jätkata samas vaimus!
— Jätkata talvepäevade korraldamist.
— Kaks päeva on paras pikkus. Saab ühe päeva ka kodus olla.
— keerulisema sisuga loengud (epigeneetikast) peaks olema eespool, et suudaks jälgida ja mõista
— Kõik oli tõesti väga õnnestunud
— Kõik toimis hästi, jätkake samas vaimus. Meeldis väga, et õhtuks oli imekaunis film!
— On väga tore, et EBÜ tegevus jätkub. Kindlasti palun ka edaspidi võimaldada õpetajatel endil oma kogemusi ja ettevõtmisi teistele vahendada, see on ääretult oluline. Eelmisel aastal Avatud Kohviku meetod oli väga põnev. Kindlasti võiks tulla oma toodangut tutvustama ja müüma ka mõni ravimtaimedede - ja ürdikasvatustalu.
— praegu kahjuks ei tule midagi tarka pähe. Edu meile!
— Põhimõtteliselt on seni tehtu olnud väga hea — võib ju seda sarnaselt jätkata (ettekanded spetsialistidelt, õpetajate kogemuste vahetamine, kirjanduse levitamine ja ostuvõimalused...hea söök ja seltskond muidugi!)
— Soovin sama sisukaid, loovaid, harivaid... kursuste päevi meie ühingule
— Soovin, et talvepäevade korraldus toimiks samal tasemel kui siiani(nii sisuline kui ka tehniline)
— Söömine oleks koos teenidusega ehk ära mahtunud samasse koridori. Läbikäidavas suures koridoris oli kuidagi ebamugav.
— Talvepäevad võiksidki olla kahepäevased. Töötubade jaoks jäi liiga vähe aega.
— Tulevikus midagi ikka kaasaegsest bioloogiast - näiteks mutageensed hiired ja sellega seonduv.Seoses uues ainekavas praktilise osa väga suurele kaalule, siis kindlasti sealt mingi valik. Kindlasti sobib sama töö jätkamine ka samade katsetega (sensoritega), sest paljud ei saanud sellest aimugi.
— Õpetajate põnevaid kogemusi võiks enamgi jagama julgustada. Töötubasid võiks olla rohkemgi, aega neiks pisut enam kui ülevaatlikuks tutvumiseks.
— ühingu koosolek heal kohal, kirja panna eelnevalt tegevuste oodatav järjekord küsimuste arutamisel, valimistel


Kõik kommentaarid on esitatud enamvähem muutmata kirjapildis ning tähestikulises järjekorras. Küsitlus oli anonüümne. Täname kõiki vastajaid vaeva eest!

Leht alates 4.03.2011