logo
 

Eevi Järviste

 Eevi Järviste
Eevi Järviste on sündinud 22. juunil 1943. aastal Tartus. Kooliteed alustas ta 1950. aastal Maramaa Algkoolis, edasi jätkusid õpingud Kõrveküla 7-klassilises Koolis ja Tartu 3. Keskkoolis. 1961. aastal astus E. Järviste Tartu Riikliku Ülikooli Bioloogia-Geograafia Teaduskonda, mille lõpetas 1966. aastal bioloogia erialal, bioloogi, bioloogia-keemiaõpetaja kvalifikatsiooniga.

E. Järviste on töötanud Võnnu Keskkoolis loodusainete õpetajana aastatel 1966...1970, Tartu 8. Keskkoolis bioloogiaõpetajana aastatel 1972...1985 ja samas 1978.aastast direktori asetäitjana õppe- ja kasvatustöö alal. Alates 1985.aastast töötas E. Järviste Tartu Kivilinna Gümnaasiumis kuni pensionile siirdumiseni (2007.a novembris) direktori asetäitjana õppe- ja kasvatustöö alal ning bioloogia õpetajana.

Eevi Järviste on üle-eestilise tuntusega bioloogiaõpetaja. Tartu Ülikool hindab teda kui suurepärast didaktikut ja metoodikut üliõpilaste (tulevaste bioloogia- ja loodusõpetuseõpetajate) pedagoogilise praktika juhendamisel. Tema aktiivsel juhendamisel on Tartu Ülikoolis ligikaudu 25 aasta jooksul koolitatud kümneid uusi bioloogiaõpetajaid. Ta on andnud lahtisi näidistunde koos järgneva tunnianalüüsiga mitte ainult oma koolis, vaid ka teistes koolides pedagoogilisel praktikal viibivatele üliõpilastele. Ta on aidanud kokku seada mitmeid pedagoogilisi lõputöid ning on olnud ka lõputööde retsensent. TÜ Haridusteaduskond ja TÜ Loodusteadusliku Hariduse Keskus tähtsustavad eriti praktika juhendaja teadmisi ja abi praktikantide tunni ettevalmistamisel, sellele järgnevat põhjalikku tunnijärgset analüüsi, mis loovad eeldused üliõpilaste arenemiseks töös. E. Järviste antud tundides kasutatav materjal, teemad ja toimingud muudavad tunnid õpilastele aktiivseteks tööpaikadeks. Õpilased on omandanud tema ainetundides tõsise tööõhkkonna, millega luuakse head eeldused ka üliõpilaste koolipraktika kordaminekuks. Eevi Järviste tegevus õpetajana ja metoodikuna lähtub kaasaegsest õppimise ja õpetamise käsitlusest ja toetab sellega aktiivselt õpetajakoolituse protsessi. Selle kõigega on raske ülehinnata tema panust uue põlvkonna bioloogiaõpetajate koolitamisele.

Bioloogiaõpetajana on Eevi Järviste seadnud õpetamise eesmärgiks suunata õppijaid iseseisvatele probleemilahendustele. Õpilaste initsiatiivi ja huvitatust aine omandamisel soodustatakse erinevate õpilaskesksete õppemeetodite kasutamisega (probleem- ja projektõpe, erinevate, sealhulgas elektrooniliste teabeallikate kasutamine, referaatide ja suuliste ning stendiettekannete koostamine, praktiliste tööde, õppekäikude läbiviimine). Praktiliste tööde kaudu nii tundides kui ka suvisel koolivaheajal on õpilastel võimalik harjutada bioloogiale omaseid töömeetodeid, õppida nägema seoseid eluta ja elusa looduse ning inimtegevuse ja looduslike protsesside vahel. Et vaatlemis-, kirjutamis-, mõõtmis- ja teisi ülesandeid saaks teha originaalide alusel nii palju kui on võimalik, on ta õpilaste abiga varunud looduslikud jaotusmaterjalid ja koostanud ainealaseid kogusid. Oma töökavades planeerib õpetaja töö tugevamatele ja probleemsetele ning edututele eraldi.

Eevi Järviste õpilased on saavutanud aineolümpiaadidel ja loodusvaldkonna konkurssidel auhinnalisi kohti nii piirkondlikes kui ka vabariiklikes voorudes.

Oma rikkalikke kogemusi õpetajana ja õppe-kasvatustöö juhina on Eevi Järviste korduvalt jaganud oma kolleegidele nii maakonna kui ka vabariiklikel täiendkoolitustel, andnud korduvalt lahtiseid tunde ja teinud ettekandeid Norra, Taani, Saksamaa ja Soome loodusainete õpetajatele. Tema poolt valmistatud metoodilised materjalid on olnud eeskujuks nii üliõpilastele kui ka teenekatele õpetajatele. Omavalmistatud metoodilisi vahendeid, praktiliste tööde juhendeid ning tulemusi on ta tutvustanud kahel korral ka Eesti Bioloogiaõpetajate Konverentsil.

Eevi Järviste on osalenud üleriigilises bioloogiaõpetajate aktiivi töös, viies läbi Tartumaa bioloogiaõpetajatele küsitlusi ja arutlusi riigieksami sisu ja korralduse ning õppekavaga seotud probleemide kohta. Piirkonna bioloogiaõpetajate seisukohad ja probleemid kandis ta ette vabariigi bioloogiaõpetajate aktiivi nõupidamistel.

Tartu Linnavalitsus, EV Haridusministeerium ja EV valitsus on korduvalt autasustanud Eevi Järvistet tulemusliku töö eest.

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079