Ettepanekud EBÜ töö organiseerimiseks

 

EBÜ uue juhatuse esimesel koosolekul toimusid muu hulgas ka funktsionääride valimised. Valimiste tulemusena on EBÜ president Asta Tuusti ja asepresident Urmas Lekk.

Bioloogiaõpetajate aktiivi seminaril [vt seminari kava] tutvustas uus EBÜ juhatus esialgseid plaane ja töökorraldust. Küsisime seminarist osavõtjatelt nende arvamusi ja ettepanekuid EBÜ edasiseks tööks ja arenguks. Alljärgnevalt on toodud kokkuvõte ettepanekutest töörühmadele.

Ootame nüüd ka kõikide EBÜ liikmete ettepanekuid ja arvamusi. Väga kiiresti on oodatud kõigi ettepanekud suvepäevade korraldamiseks ja kindlasti ka töölehed, mida soovitakse avaldada suvepäevade kogumikus.

Palun saatke oma isiklikud täiendusettepanekud vastava töörühma esindajale. Lisaks sellele palume Teil täita teemakohane küsitlus. Igaühe arvamus on oluline!


Aktiivi ettepanekud töörühmadele

1. Suhtekorraldus ja publitseerimine – Urmas Lekk

 • info levitamine olemasolevatest õppematerjalidest ja materjalidee kogumine veebi
 • väliskontaktide loomine
 • EBÜ tegevuse kajastamine, eesmärgiga teha ennast nähtavaks, kuuldavaks
 • EBÜ tegevuse kajastamine Õpetajate Lehes
 • info maakonnalehtedesse
 • kord aastas artikkel Eesti Loodusesse
 • positiivsed uudised ajakirjandusse
 • EBÜ liikmeskonna laiendamine
 • 2. Õppematerjalid – Liia Varend

 • töölehtede retsenseerimine, retsenseerimissüsteemi loomine
 • õppematerjalide koondamine (ka eelnevalt avaldatute)
 • õppematerjalide kogumiku koostamine (eeskujuks "Kägu")
 • ülevaade Internetis olevatest materjalidest, anda hinnang ja soovitused
 • töövihikud ka gümnaasiumisse koos autori vastuste ja kommentaaridega
 • 3. Bioloogiaolümpiaad – Evi Piirsalu

 • viia läbi olümpiaadide teemade rakendamine
 • viia olümpiaad läbi tööpäeval alates lõunast
 • tulemuste ärasaatmise aega pikendada
 • hoida silma peal põhikooli olümpiaadil (anda abi küsimuste koostamisel, koostada jõukohased, motiveerivad ja huvitavad ülesanded)
 • rühmad 6-7, 8-9, 10 ja 11-12; parimad piirkonnast vabariiki
 • 4. Koostöö arendamine – Aiki Jõgeva

 • koostöö teiste aineliitudega EBGÕL, füüsika, keemia (füüsikute, keemikute ja bioloogide koostöö mõnede teemade käsitlemiseks, nt fotosüntees)
 • väliskontaktide loomine
 • koostöö loodusasutustega (loodusmuuseumid, RMK)
 • ekskursioonid ettevõtetesse
 • 5. Üritused – Ana Valdmann

 • suve- ja talvepäevad
 • olemasolevate ürituste info koondamine
 • ettevõtete esindajaid kutsuda talvepäevadele
 • õppereis EBÜ liikmetele
 • Suvepäevad üle aasta, talvepäevadel peaks pühapäev olema vaba (kui projektirahasid ei leia, siis suve- ja talvepäevade korraldamine samal aastal on kulukas)

  6. Keskkonnaharidus – Merike Kilk

 • kontaktid ja koostöö looduskeskustega
 • kontaktid ja koostöö looduskaitsealade töötajatega
 • info huvitavatest üritustest
 • üle-eestiline võistlusmäng internetis õpilastele
 • 7. EBÜ veebilehed – Urmas Lekk

 • kodulehele üritused, ettevõtmised
 • õppematerjalide kogumine ja avalikustamine
 • õppevahendite süsteem - veebilehed, raamatute tutvustused
 • jooksev info
 • 8. Õppekava arendus – Asta Tuusti

 • koostöö aktiiviga peaks jätkuma
 • mõjutada ainekava mahu ja käsitletava materjali tasakaalu
 • saavutada otsustav sõnaõigus ainekava paikapanekul
 • planeerida aega praktiliste tööde ja arvutiga töötamiseks