Ettepanekud EBÜ töö organiseerimiseks

 

    Seni kogunenud eelistused

    Koondtulemused seisuga 1. juuni 2008. Seni on vastanud vaid 20 EBÜ liiget. Täname kõiki, kes juba on vastanud.


Järgmiste talvepäevade peateema

Keskmised hinded viiepallisüsteemis. Sulgudes on toodud keskmine hinnang 2. mai seisuga skaalal 0...5 (vastavalt mittesobiv kuni väga soobiv).

Ainetevaheline integratsioon - bioloogia seos teiste loodusainetega 3,70 (oli 3,73)
Viktor Masingu sünniaastapäev 3,35 (3,27)
Õpetajate kogemused 3,63 (4,00)
Õppekava temaatika 2,85 (3,00)
Elu hapnikuga ja hapnikuta 3,16 (3,13)
Uurimuslik õpe 3,00 (2,93)
Praktiline loodusõpe 3,50 (4,50)
Arvutite kasutamine bioloogias 3,89 (5,00)
Omapoolseid pakkumisi 3 korral

Talvepäevade peateemaks pakuti: 1) "praktilise loodusõppe vajalikkus ja võimalikkus"; 2) "arvutiprogrammide kasutamise võimalused bioloogia õpetamisel"

 

Lektorid talvepäevadeks

Keskmised hinded 1. juunil viiepallisüsteemis. Sulgudes olevad hinnangud seisuga 2. maist.

loeng Viktor Masingu elust 2,95 (2,87)
loengud imetajatest, lindudest 3,11 (3,40)
meetodid - didaktika 3,84 (3,93)
pedagoogiline psühholoogia 2,67 (2,73)
väliskülaline (Läti, Leedu...) 2,72 (3,00)
uue gümnaasiumiõpiku tutvustus 3,35 (3,13)
bioloogia integratsioon teiste loodusainetega 3,71 (4,67)
geneetika rakendamine igapäevaelus 2,88 (3,00)
loodusasutuste töö ja teenused 2,71 (3,67)
Kristjan Zobel 3,37 (3,47)
Sulev Kuuse 2,83 (2,80)
Urmas Kokassaar 4,50 (4,53)
Raivo Mänd 4,50 (4,50)
Aleksei Turovski 4,14 (4,25)
Omapoolseid pakkumisi 10 korral

Talvepäevadele oodatakse veel lektoriks: Erki Truve, Richard Villems

 

Ettepanekud bioloogiaõpetajate täienduskoolituse läbiviimiseks

Keskmised hinded viiepallisüsteemis. Hinnangud seisuga 1.06.08 (2.05.08).

Biotehnoloogia 4,56 (4,47)
Evolutsioon 3,85 (3,67)
Inimene (M. Zilmer, M. Viikmaa) 4,42 (4,27)
Praktiline looduse tundmaõppimine 4,17 (4,27)
Uute õpikute koolitused 3,55 (3,40)
Aktiivõpe 3,47 (3,40)
Omapoolseid pakkumisi 5 korral

Täienduskoolituse teemadeks pakuti veel: 1) Must Raamat; 2) pärilikkuse praktilisi rakendusi ja seos meditsiiniga; 3) geneetika uued suunad; 4) geenide avaldumise reguleerimine lootelises arengus; 5) bioloogia ja multimeedia, 6) tervislik toitumine, 7) erinevate õppeainete integratsioon.