Detsember on Koolielu portaalis loodusteaduste kuu

 

Haridusportaalis Koolielu (www.koolielu.ee) on detsembris loodusteaduste kuu ning tähelepanu keskpunktis on bioloogia, keemia, füüsika ja geograafia õpetamise-õppimisega seonduv.

Ilmuvad ainealased artiklid ning kõige muu kõrval tutvustatakse, kuidas saab kasutada infotehnoloogiat loodusteaduste õpetamisel. Ainekuu juhatab sisse Gustav Adolfi Gümnaasiumi keemia ja loodusõpetuse õpetaja Katrin Soika, kes leiab, et infotehnoloogia pakub häid võimalusi näitlikustamiseks ning aitab õpilastel keerulisena tunduvatest teemadest paremini aru saada.

Vaata kähemalt: www.koolielu.ee

Detsembris oodatakse kõiki loodusainete õpetajaid osalema konkursil "Loodusainete lõimimine", et näidata, kuidas omavahel seotud loodusteadusi on võimalik integreeritult õpetada. Konkursitöö peab olema loodud veebivahendiga, näiteks wiki, ajaveeb, koduleht jms. Õpilaste konkursile "Teadus minu ümber" oodatakse video, virtuaalse fotoessee või slaidiseeriana loodusteaduslikku uurimust või katset. Lisateavet konkursside kohta leiate kodulehelt

Ainekuud koordineerivad lisaks Koolielu toimetusele portaali bioloogia aineekspert ja Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Urmas Tokko, füüsika aineekspert ja Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja Toomas Reimann, keemia aineekspert ja Võru Kesklinna Gümnaasiumi õpetaja Evi Tarro ning geograafia aineekspert ja TÜ Geograafia Instituudi lektor Ülle Liiber.

Sel õppeaastal keskendub Koolielu portaal igal kuul kindlatele õppeainetele. September oli alushariduse ja algõpetuse kuu, lisaks heideti pilk ka hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisele ning oktoober oli saksa keele päralt, november oli pühendatud matemaatikale ja informaatikale. Toimunu kohta leiate lähema info www.koolielu.ee. Jaanuar on kavandatud inglise keele kuuks, veebruaris ootab oma järge ajalugu, ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus, märtsis eesti keel ja kirjandus, aprillis vene, rootsi, soome ja prantsuse keel, mais kunstiõpetus, tööõpetus, muusikaõpetus ja kehaline kasvatus.

Koolielu www.koolielu.ee on 2001. aastal loodud haridusportaal, mis koondab ja edastab haridusteavet ja õppematerjale. Koolielu on suunatud õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele ning kõigile, kes huvituvad hariduselust. Portaali haldab Tiigrihüppe Sihtasutus.

Lugupidamisega
Elo Allemann
Koolielu toimetaja/projektijuht
elo@tiigrihype.ee
Tiigrihüppe Sihtasutus
www.tiigrihype.ee