8. detsembril 2010.a kogunes Eksamikeskuses üldharidusasutuste tunnustussüsteemi «Eestimaa õpib ja tänab» üleriigilise tasandi komisjon, et valida välja ja tõsta esile parimad.

Komisjon otsustas anda välja auhinnad viies statuudis järgmiselt:
Kaks ÕPPIJA ARENGU TOETAJA AUHINDA
• Hugo Treffneri Gümnaasiumi reaalainete osakonna loodusainete töörühm
• Pärnu Vanalinna Põhikooli ÕpikeskusÕPPIJA ARENGU TOETAJA AUHIND 2010
Hugo Treffneri Gümnaasiumi reaalainete osakonna loodusainete töörühm, Tartu
Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodusainete õpetajate töörühma liikmed mõjutavad õpilasi nende karjäärivalikutes, toetavad õpilaste loodusteaduslikku huvitegevust ning toetavad individuaalselt kõiki õpilasi võimetekohaste meetodite leidmisel loodusteaduste õppimisel.
Loodusteaduste õpetajad kasutavad õppijate sõnul väga erinevaid õpetamismeetodeid ja peavad oluliseks praktika rolli teoreetiliste teadmiste kõrval ja õpilastevahelist koostööd õppeprotsessis. Õpilaste rahuloluküsitluste tulemuste põhjal võib öelda, et HTG õpilased on loodusainete õpetusega koolis väga rahul ning hindavad väga nii õpetajate ainealast kompetentsust kui metoodilist vilumust materjali õpilasteni viimisel. Õpetajad on avatud, sõbralikud, usalduslikud ning õpilased tunnevad end loodusteaduste tundides positiivselt meelestatuna ja õppimisele orienteerituna.
Enamik HTG loodussuuna lõpetajatest on väga kindlad oma edasistes haridus- ja karjäärivalikutes ning asuvad pärast üldhariduskooli lõpetamist õppima ülikoolidesse loodus-, tehnoloogia- ja täppisteaduste erialadele või arstiteaduskonda, sellest võib järeldada, et töörühma liikmed panustavad aktiivselt Eesti teaduse ja innovatsiooni tulevikku.
Töörühm on loonud loodusteaduste alaseid õppematerjale, et õppijatel oleksid veelgi paremad ja mitmekesisemad võimalused õppimiseks.
Töörühma esitaja A.Punga on öelnud, et kaudselt mõjub töörühm positiivse eeskujuna õppeasutuse sisekliimale näidates oma tagasihoidlikul moel kogu kollektiivile õppija arengu toetamise nimel koos töötamise olulisust. Sama aine õpetajad konsulteerivad metoodikate ja uuemate teoreetiliste teadmiste osas ning vahetavad õppematerjale olles positiivseks eeskujuks ja koostööst tuleneva sünergia näiteks kolleegidele nii oma koolis kui teisteski õppeasutustes. Loodusainete valdkonna sees jälgitakse pidevalt ainekavade kattuvusi ning arutatakse metoodiliste lähenemist üle ühe või teise piirteadusesse kuuluva teema õpilasteni viimisel - ikka ja ainult eesmärgiga aidata õppijal kujundada arusaadavat, loogilist ning terviklikku loodusteaduslikku maailmapilti.
Loodusteaduste õpetajate töörühm mõjub kogukonnale positiivselt, kuna teeb õppija arengu toetamise nimel koostööd väga erinevate asutuste ja inimestega. Koostöö, aga, on kogukonna soodsa arengu aluseks. Lisaks on kõik töörühma liikmed aktiivsed õpetajaid koondavates mittetulundusühingutes ja kogukondades. Tervet Eestit mõjutab loodusteaduste õpetajate töörühm eelkõige just läbi õppija arengu toetamise.LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE AUHIND 2010
Urmas Tokko, Tartu
Tartu Tamme Gümnaasiumi õpetaja Urmas Tokko on juurutanud koolis loodusainete valikkursused ning arendanud välja süsteemse aastaringse õppepraktika, ta on Eestis ainulaadse meditsiini õppesuuna juurutaja ja eestvedaja.
Ta on tähelepanuväärselt panustanud õppeasutuse, kogukonna ja riigi tasandil loodus- ja täppisteaduste edendamisse, õppesuundade arendamise, loodusteaduslike erikursuste väljatöötamise ja õpetamise, esinemistega nii kohalikel, vabariiklikel kui rahvusvahelistel konverentsidel, sh töötubade juhendamise, kolleegide koolitamisega. U.Tokko on korraldanud kooli Teadusprojektide konkurssi, koos õpilaste on ta osalenud üle-Euroopalise Teadlaste Öö ürituste korraldamisel, vabariiklike IKT ja keskkonnaprojektide korraldamisel loodus- ja täppisteaduste populariseerimiseks noorte hulgas. Ta on välja töötanud gümnaasiumi töövihikuid ja Bioloogia Koduõpetaja materjal, lisaks on ta mitmete veebimaterjalide autor, teinud koostööd ja külastanud õpilastega kõrgkoole ja loodusteaduslikke asutusi. Ta on viinud läbi välipraktikaid Emajõe veekvaliteedi uurimiseks, kübarseente, puude, põõsaste, sammalde ja samblike tundmaõppimiseks, ja laboritingimustes geenitehnoloogia meetodite tutvustamiseks.
U. Tokko on aidanud kaasa õpilaste arenguks mitmekülgse arengukeskkonna loomisele koolis.

Komisjon märkis ära LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE AUHINNAle esitatute seas järgmised neli kandidaati:
• Andres Raa
• Neeme Katt
• Mare Linnamägi
• Aleksandr SutõrinAndres Raa, Tallinn
Tallinna Reaalkooli bioloogiaõpetaja Andres Raa on andnud suure panuse loodusainete õpetamise metoodika ja Eesti bioloogiaõpetajate koostöö arendamisse: ta on üleriigilise bioloogia ainenõukogu liige, Tallinna linna bioloogia ainesektsiooni juht, õppepäevade korraldaja, õpetajate metoodikaalane nõustaja, õpetajate õppereisiside ja ürituste korraldaja. Ta on koostanud loodusaineid integreerivad töölehti (Aegna rannajoone uurimine, Harku loodusraja looduvaatlused jne), on üks gümnaasiumi riikliku õppekava valikkursuse „Uurimistöö alused“ autoritest, viiendate klasside õpioskuste olümpiaadi formaadi väljatöötaja Tallinnas, KIKi projektide hindaja. G.Polma, kandidaadi esitaja, on eriti rõhutanud A.Raa rolli õuesõppimise meetodi rakendajana ning propageerijana, kelle eeskuju on näidanud, kuidas ka Tallinna kesklinna koolides on võimalik õuesõppimist läbi viia vahetus kooli ümbruses.