logo
 
Arvamus loodusainete ainekavast

Ametlik kirjavahetus

 

 

Dokument pdf failina 


Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Lp Lea Koppel

18.02.2009

Arvamus ainevaldkonna ”Loodusained” ainekavadest

1. Ainevaldkond «Loodusained»

Ainevaldkonna õppeainete tunnijaotusplaanis ei ole arvestatud EBÜ kirjas 28.06.08 ja 27.10.2008 «Põhikooli Riikliku Õppekava loodusainete valdkonna arendamise lähteülesandest» tehtud taotlust põhikooli bioloogia kuue (2+2+2) nädalatunni osas.
Ainevaldkond «Loodusained» kirjeldus vajab sisulist täiendamist ja stiililist ühtlustamist valdkonna ekspertide poolt. Ainevaldkonna eesmärkide, lõimingu, ülesehituse ja õpitulemuste sisukam lahti kirjutamine annab võimaluse sidususe suurendamiseks õppekava üldosaga. Eriti vajab täiendamist ja parandamist alajaotus Ainevaldkonna õpetuse eesmärgid. Loodusvaldkonna õpitulemused võiksid olla õppekavas eraldi välja toodud, sest see võimaldab suurendada lõimumist valdkonna õppeainete vahel ning õppekava üldpädevuste ja teiste valdkondade pädevustega. 

2. Õppeaine «Bioloogia»

Bioloogia õppesisu muutused võrreldes RÕK 2002 on kooskõlas rahvusvaheliste suundumustega loodusteaduste õpetamisel tähtsustades uurimuslikku õpet. Bioloogia ainekava töörühma juht professor Tago Sarapuu on kaasanud bioloogia ainekava arendusse bioloogiaõpetajate aktiivi. Ainekava tööversioone on tutvustatud seminaridel ning õpetajatel on olnud võimalus teha ettepanekuid parandusteks ja muudatusteks juba ainekava koostamise protsessis. Seetõttu ei esita EBÜ täiendavaid ettepanekuid ainesisu muutmiseks. 
Vormiliselt on õpetajad esitanud järgmisi ettepanekuid ja arutlusteemasid: 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine ei peaks olema alajaotuses õppesisu, vaid kuulub pigem õppetegevuste hulka, seda enam, et alajaotus Nõuded õppetegevustele on praegu väga üldine;
• konkreetsete praktiliste tööde nimetamine ainekavas piirab õpetaja metoodilisi valikuid;
• kas õpitulemuste detailsus ja rohkus ning nende esitlus sisu teemade kaupa toetab sidusust õppeaine sees.

Bioloogia õppekava õpitulemused on üldiselt saavutatavad tingimusel, kui uue õppekava rakendumisele eelneb õpetajate täienduskoolitus ning ainekavakohase õppekirjanduse ja täiendavate õppematerjalide sh õpetajaraamatute õigeaegne valmimine

Eelnevast lähtuvalt soovitab EBÜ kriitiliselt hinnata uue õppekava rakendumise ajakava. Kehtiva õppekava kvaliteet ning loodusainete õpetamise tase Eesti koolis ei vaja kiireid kampaanialikke muutusi. Õppekava sh ainekavade arendus peaks olema pidev protsess, mis tugineb teaduslikele uuringutele. Oluline on planeerida ajaressurssi nii, et tagada sisuline tagasiside praktikutelt.
Lugupidamisega,
Asta Tuusti
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu president
Tel 5076485
asta.tuusti@rmk.ee


Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079