logo
 
Elusa looduse füüsika

Ametlik kirjavahetus

 

 

Dokument pdf failina


Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Lp Marko Reedik

27.10.2008

Põhikooli Riikliku Õppekava loodusainete valdkonna arendamise lähteülesandest

Põhikooli Riikliku Õppekava loodusainete valdkonna arendamise lähteülesande arendustöö prioriteedid ja arenduseesmärgid lähtuvad valdkonna arengu vajadustest. Eriti oluline on kohustuslike praktiliste tööde kirjutamine ainekavadesse ka õpitulemuste tasandil.

Kindlasti tuleb positiivselt ära märkida loodusainete valdkonna prioriteetsus, mis on välja toodud peatükis 4 punktis 3. Täppis- ja loodusteaduste kompetentsuse suurendamiseks kavandatud meetmed (rahaliste ressursside suurendamine, väikeste rühmade rahastamine, toetus õppevahendite muretsemiseks ja metoodiliste materjalide väljatöötamiseks) annavad kindlasti tulemusi, kui on kasutada õppetegevuseks ülimalt olulist ressurssi – aega. Paraku on tunnijaotusplaanis jätkuvalt planeeritud III kooliastmes 5 nädalatundi, mis tähendab 1 nädalatundi 8. klassis. Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingus ning Eesti bioloogiaõpetajate konverentsidel ja seminaridel on korduvalt arutatud 1 nädalatunniga õpetamise problemaatikat ning jõutud järeldusele, et 1 nädalatund ei ole piisav süsteemseks ja süstemaatiliseks õppeks aines, mis on ülimalt oluline loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemisel. Ajapuudusel satuvad löögi alla eelkõige uurimuslikku õpet toetavad praktilised tööd ning on raskendatud õuesõppe korraldamine.

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing on seisukohal, et põhikooli III astme bioloogiatundide arv peab põhikoolis olema 6 nädalatundi, seetõttu ei saa me nõustuda peatükis 6. Ainevaldkonna aluskokkulepped esitatud tunnijaotusplaaniga. Nimetatud seisukohta on korduvalt esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumile ja REKK-ile. Põhikooli bioloogia 6 nädalatundi on toetanud Keskkonnaministeerium, kes tähtsustab bioloogiateadmisi kui keskkonnateadlikkuse baasi, mis võimaldab säästva arengu ideede rakendumist ühiskonnas.

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing taotleb põhikooli bioloogias kuut (2+2+2) nädalatundi.

Lugupidamisega,
Asta Tuusti
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu president
Tel 5076485
asta.tuusti@rmk.ee


Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079