Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014


«Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008...2014»

Programmi toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Programmi avaüritus toimus 19.-20. märtsil 2009 Taageperas. EBÜ juhatuse esindajana oli kohal Evi Piirsalu. Bioloogiaõpetajatest oli Taageperas ka Anne Laius.

1. Programmi tutvustas Haridusministeeriumi nõunik Kaspar Kreegimäe.

Programm on kinnitatud haridus- ja teadusministri 09. jaanuaril 2009 käskkkirjaga nr. 21

Elluviija on REKK, rakendusasutus Haridus- ja Teadusministeerium, rakendusasutus Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove.

Üldeesmärk — üldharidussüsteemi pedagoogidele on loodud tingimused professionaalseks arenguks ja kvaliteetseks kutsealaseks tegevuseks kogu karjääri vältel.

Alaeesmärgid: 1) Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolituse süsteemi arendamine. 2) Kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele. 3) Peadgoogide koostöövõrgustiku arendamine professionaalse arengu toetamiseks.

Rahastamine: 29 750 000 Euroopa Sotsiaalfond, 4 833 000 Eesti omafinantseering.

Sihtgrupiks on lasteaia, põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpetajad, koolijuhid, psühholoogid, logopeedid, kasvatajad, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, omavalitsused, haridusspetsialistid, erialaliidud, koolitajad.

Tegevused: 1) Pedagoogide kutsealaste profiilide kaardistamine 2) Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolituse süsteemi arendamine 3) Kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja ja rakendamine pedagoogidele. NB! Öeldi, et juulis valmib uus atesteerimisjuhend, mis rakendub aastal 2010! 4) Pedagoogide koostöövõrgustike (aineliidud) arendamine professionaalse arengu toetamiseks 5) Kvalifikatsiooni hindamise süsteemi loomine, mis toetab süsteemset kutsealast arengut.

2. Järgnesid teemaga seotud ettekanded ja rühmatööd (töötoad):

  • Mait Raava (OÜ Pro Konsultatsioonid, juhtimiskonsultant) ja Anu Virovere (Anu Virovere ja Partnerid, juhatuse liige, koolitaja) ettekanded kõnelesid haridusasutuse juhi kompetentsusmudelist ja olukorrast haridusvaldkonnas.
  • Eve Eisenschmidt (TLÜ Haapsalu kolledž, direktor) ja Ivo Eesmaa (Kärdla ÜG, direktor) rääkisid õpetajast kui aktiivsest kogukonna liikmest, õppimisest kogu elu, erinevatest haridusvõimalustest vabaharidus valdkonnas ja õpetajahariduse valdkonna arendamisest.
  • Töötubades räägiti koolijuhi rollist, õpetajate koostööst maakondades (ainesektsioonid) ja täienduskoolitusest, selle tähtsuset koolile, piirkonnale ja seost erialaga.
  •  

    Avaüritusel otsuseid vastu ei võetud, teatati, et programmi korraldajad moodustavad töörühmad. Osalevatelt õpetajatelt küsiti, kas nad on vajadusel nõus töörühmades osalema.